Starostwo powiatowe
Twój nowoczesny usługodawca!

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec w art. 28 przewiduje trójczłonową
strukturę państwa: władze federalne, kraje związkowe oraz jednostki komunalne.


Jednostki komunalne w samej Nadrenii-Palatynacie dzielą się z kolei na gminy, związki gmin oraz powiaty. Wszystkie szczeble realizują na własną odpowiedzialność zadania samorządowe, a jednocześnie zobowiązane są do wykonywania zadań nałożonych przez państwo. Około 80 % zadań pochodzi od władz państwowych. W tym zakresie władzom powiatu nie przysługuje prawo decydowania o tym, czy dane zadanie wykonają i w jaki sposób. Około 20 % stanowią zadania samorządowe. Sejmik Powiatowy jako wybrany parlament komunalny decyduje, podobnie jak rady gmin i ich związków w powierzonym im zakresie o wykonaniu zadań samorządowych, do których zaliczają się np.: budowa szkół, wspieranie gospodarki, lokalny publiczny transport pasażerski, kultura, planowanie przestrzenne, usuwanie ścieków i odpadów. Starosta jest zarówno uprawnionym do głosowania przewodniczącym Sejmiku Powiatowego, jak i naczelnikiem urzędu oraz przełożonym wszystkich pracowników starostwa. Znajdując się na styku pomiędzy szczeblami krajowym i gminnym, powiat jest jednostką administracyjną, która z jednej strony gwarantuje efektywność działań publicznych, z drugiej zaś pozostawia jego mieszkańcom swobodę demokratycznego współdziałania. Niniejsza broszura szczegółowo opisuje zadania państwowe i samorządowe realizowane przez starostwo Mainz-Bingen.